• [ اخبار و اطلاعیه های خدمات مسکن ]
  • [ معرفی موسسه مسکن ]
  • [ اطلاعات پروژه ها ]
   -- قم
  • [ سایر امور ]
  • [ خوزستان ]
   گزارشی از
   آخرین وضعیت پیشرفت پروژه 92 واحدی طلاب دزفول تا تاریخ 1396.03.15
   21 خرداد 1396  ساعت ۱۰:۳۹:۰۲  - کد خبر:10894
   معاونت مسکن مرکز خدمات حوزه های علمیه/ گزارش آخرین وضعیت پیشرفت پروژه 92 واحدی دزفول تا نیمه خرداد ماه 1396.
   گزارشی از
   آخرین وضعیت پیشرفت پروژه 92 واحدی طلاب دزفول تا تاریخ 1396.02.31
   07 خرداد 1396  ساعت ۱۴:۴۶:۵۴  - کد خبر:10797
   معاونت مسکن مرکز خدمات حوزه های علمیه/ گزارش آخرین وضعیت پیشرفت پروژه 92 واحدی دزفول تا پایان اردیبهشت ماه 1396.
   گزارشی از
   آخرین وضعیت پیشرفت پروژه 92 واحدی طلاب دزفول تا تاریخ 1396.02.15
   18 اردیبهشت 1396  ساعت ۲۱:۴۷:۲۶  - کد خبر:10582
   معاونت مسکن مرکز خدمات حوزه های علمیه/ گزارش آخرین وضعیت پیشرفت پروژه 92 واحدی دزفول تا نیمه اردیبهشت ماه 1396.
   گزارشی از
   آخرین وضعیت پیشرفت پروژه 92 واحدی طلاب دزفول تا تاریخ 1396.01.15
   16 فروردین 1396  ساعت ۱۶:۰۶:۴۲  - کد خبر:10299
   مؤسسه مسکن/ گزارش آخرین وضعیت پیشرفت پروژه 92 واحدی دزفول تا نیمه فروردین ماه 1396.